Vragen, geschillen & klachten

Vragen
Voor vragen over onze dienstverlening, onze trainingen of voor vragen van administratieve aard, neemt u contact op met Johan de Jong of Arnoud Spithoven op telefoonnummer 0575 – 20 20 25. U kunt ook een e-mail sturen. Alle vragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord.

Als u vragen heeft die een langere verwerkingstijd vragen, krijgt u binnen twee werkdagen een bericht van ontvangst met daarin een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.  Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, conform de Algemene voorwaarden van We Care Consultants. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Indien u een klacht bij ons deponeert, krijgt u binnen twee werkdagen een bericht van ontvangst met daarin een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Een inhoudelijke reactie volgt binnen 4 weken. Indien er meer tijd nodig is voor onderzoek wordt u hierover geïnformeerd en krijgt u een indicatie van de verwachte behandeltermijn.

Klachten worden door ons geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard, hierna worden de gegevens vernietigd.

Geschillen
In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of daaruit voortbouwende overeenkomsten zullen partijen proberen eerst in onderling overleg tot een vergelijk te komen. Als dit niet mogelijk is dan leggen partijen hun geschil voor bij een onafhankelijke derde: een onafhankelijke beroepsinstantie. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. In laatste instantie blijft een rechtsgang altijd openstaan voor betrokken partijen.

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Onafhankelijke beroepsinstantie
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of geschil, bieden wij u een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde:

Als cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl 

Arnoud Spithoven is daarnaast aangesloten bij RICS. Als u een klacht heeft over Arnoud dan kijkt u hier voor de beroepsmogelijkheden bij RICS.

Johan de Jong & Jos van Jaarsveld zijn ook deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. De Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende onafhankelijke klachtencommissie is. Hier kunt u terecht als u een geschil heeft met Johan. Meer informatie vindt u hier. Daarnaast is Johan ook aangesloten bij het NOBCO en onderschrijft hij de Internationale Ethische Code voor coaches. Ook het NOBCO heeft een eigen geregistreerde klachtencommissie.